46:25מ״ו:כ״ה
1 א

אל אמון. על אמון, על השר אמון יש שהוא לשון גדולה כמו התטבי מנא אמון (נחום ג׳:ח׳):

2 ב

מנא. אלכסנדרי' רבת' לאשיניוריא"ה דלישנדר"א בלע"ז: