46:16מ״ו:ט״ז
1 א

הרבה כושל. הקב"ה שהדפו והרבה לו מכשול:

2 ב

גם נפל. נתקבצו איש אל רעהו לאמר נקומה ונשובה אל עמנו ממקום שיצאנו משם להלחם:

3 ג

חרב היונה. חרבא דסנאה דהיא כחמר מרויא, היונה לשון יין ל"א לשון אונאה: