44:30מ״ד:ל׳
1 א

פרעה חפרע. פרעה תבירא וחי"ת זו משמשת במקו' ה"א: