40:5מ׳:ה׳
1 א

ועודנו לא ישוב. בכל זאת לא היה חפץ לשוב אמר לו הקב"ה ושובה אל גדליהו אשר הופקד על העניים הנשארים גם הם צריכין לך כשאר הגולים:

2 ב

ארוחה ומשאת. מתנן ונבזבן: