4:7ד׳:ז׳
1 א

עלה אריה. נבוכדנצר:

2 ב

מסובכו. דרך אריה לישב במארב סבכי היער אשפיישי"ש בלעז:

3 ג

תצינה. לשון ציה: