4:4ד׳:ד׳
1 א

המולו לה'. בטרם תצא חמתי כאש זהו כניר לפני הזרע: