4:31ד׳:ל״א
1 א

כמבכיר'. כאשה המבכרת תחלת לידתה:

2 ב

תתיפח. תייליל ותצעק גניחו' קונפליינ"ט בלעז כמו ויפח חמס (תהילים כ״ז:י״ב) ל' דיבור:

3 ג

אוי נא לי. כך אומרת: