4:28ד׳:כ״ח
1 א

תאבל. תחרב זמותי. ל' מחשבה:

2 ב

על כי דברתי. הפורענות הזה ואקיימנה:

3 ג

ולא אשוב. ולא אנחם לחשוב מחשבות טובות עליהם: