4:27ד׳:כ״ז
1 א

וכלה לא אעשה. ביושביה כי אותיר פליטים שילכו בגולה: