39:16ל״ט:ט״ז
1 א

והיו לפניך ביום ההוא. והיו הדברים לפניך שתראה אותם מתקיימי':