39:10ל״ט:י׳
1 א

כרמים ויגבים. שדות לעבדם כל יגיבה לשון חפירה אפושי"ץ בלע"ז: