38:12ל״ח:י״ב
1 א

והמלחים. לשון רקבון כמו כעשן נמלחו (ישעיה נא):

2 ב

תחת אצילות ידיך. שלא יזיקוך החבלים:

3 ג

אצילות. איישילא"ש בלעז: