38:10ל״ח:י׳
1 א

שלשים אנשים. מתוך שכחן תש ברעב נצרכו כולן: