37:5ל״ז:ה׳
1 א

וחיל פרעה יצא ממצרים. לעזרה ליהודה: