37:21ל״ז:כ״א
1 א

מחוץ האופים. משוק נחתומים כמו וחוצות תשים לך בדמשק (מלכים א כ):