37:16ל״ז:ט״ז
1 א

ואל החניות. תירגם יונתן לגיו מן חנואתא חניות היו לפני אותו בית הכלא: