36:20ל״ו:כ׳
1 א

חצרה. אל החצר כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה ה"א בסופה: