35:7ל״ה:ז׳
1 א

באהלימ תשבו. במדבריות אשר אתם גריס שם לא היה להם חלק בארץ שבני גרים היו: