34:22ל״ד:כ״ב
1 א

הנני מצוה. ושב חיל פרעה לארצו והכשדים ישובו עליכם: