33:4ל״ג:ד׳
1 א

הנתוצים אל הסוללות. לעשות מהם סוללות תלים שצבורים למעלה אשר בונים בני העיר לעלות אל הסוללות להלחם מעליהם אל הכשדים:

2 ב

ואל החרב. לתקפא שורא מן קדם דקטלין בחרבא: