33:3ל״ג:ג׳
1 א

קרא אלי ואענך. להודיעך העתידות:

2 ב

ובצורות. שמורות בלבי לעשותם: