32:37ל״ב:ל״ז
1 א

הנני מקבצם. ברחמים מכל אשר הדחתים שם באפי: