32:31ל״ב:ל״א
1 א

למן היום אשר בנו אותה. ביום שהוסד הבית נשא שלמה את בת פרעה: