32:23ל״ב:כ״ג
1 א

ותקרא אותס. הקרית אותם לשון מקרה: