32:17ל״ב:י״ז
1 א

לא יפלא. לא יכחד ויודע אתה שסופנו לגלות ולמה אמרת לי לקנות שדה: