32:11ל״ב:י״א
1 א

את ספר המקנה. שטר המכירה:

2 ב

את החתום וגו'. עם חתימתו כשהוא חתום כדת וחוק:

3 ג

ואת הגלוי. שהוחזק בבית דין על פי עדיו וכתבו וחתמו הדיינין אשרתא דדייני הוא קיום השטרות לעשות הדבר גלוי ומפורסם פן ימותו העדים ורבותינו פירשו לענין גט פשוט ומקושר בבבא בתרא: