31:8ל״א:ח׳
1 א

בם עור ופסח. אפילו הנכשלים שבהם לא אמאס: