31:5ל״א:ה׳
1 א

וחללו. בשנה הרביעית יחללו את פרים לפדותו בכסף: