31:15ל״א:ט״ו
1 א

קול ברמה נשמע. קלא ברום עלמא אישתמע קל בית ישראל דבכן על ירמיה נבייא כד שלח יתיה נבוזראדן מרמתא לשוב מאחר הגולים אל גדליה בן אחיקם כמו שאמר בספר זה (לקמן לט):

2 ב

רחל מבכה על בניה. מדרש אגדה אמר שהלכו אבות ואמהות לפייס את הקב"ה על שהעמיד מנשה דמות בהיכל ולא נתפייס נכנסה רחל אמרה לפניו רבונו של עולם רחמי מי מרובים רחמיך או רחמי ב"ו הוי אומר רחמיך מרובים והלא אני הכנסתי צרתי בתוך ביתי שכל עבודה שעבד יעקב את אבי לא עבד אלא בשבילי כשבאתי ליכנס לחופה הכניסו את אחותי ולא די ששתקתי אלא שמסרתי לה סימני אף אתה אם הכניסו בניך צרתך בביתך שתוק להם אמר לה יפה למדת סנגוריא יש שכר לפעולתך ולצדקתך שמסרת סימנך לאחותך:

Midrash Agadah says that all of the Avot and Imahot went to Hashem to appease Him during the destruction of the first Beit Hamikdash. None of them were able to appease G-d. Rachel came and said "Do I have more compassion than you, Hashem? Does a person have more compassion than Hashem? Yaakov worked for me for many years and at the end my sister went under the Chuppah and married my husband. And I remained quiet. Do I have more compassion that You?" Hashem said to Rachel, "It is right what you say and because of you and the signs you gave your sister, I will return Am Yisroel to the Holy Land."