30:7ל׳:ז׳
1 א

היום ההוא. יום הריגת בלשאצר ומפלת בבל, ע"א יום מפלת גוג: