30:6ל׳:ו׳
1 א

אם יולד זכר. אם דרך לזכרים ללדת שיאחזום חבלים כיולדה:

2 ב

חלציו. כמו מתניו: