30:19ל׳:י״ט
1 א

והכבדתים. שיהיו עם כבד:

2 ב

ולא יצערו. כמו ימעטו: