30:18ל׳:י״ח
1 א

וארמון. המקדש:

The Castle = The Temple