30:16ל׳:ט״ז
1 א

לכן. שבועה:

2 ב

שאסיך למשסה. לשון ביזה וכת"י ויהון עדיך לעדי: