30:12ל׳:י״ב
1 א

אנוש לשברך נחלה. שברך אנפר"ש בלעז: