3:7ג׳:ז׳
1 א

ואמר. על ידי נביאי עמוס והושע בן בארי ושאר נביאים אלי תשוב:

2 ב

ותרא בגודה אחותה יהודה. כל זה, בגודה קשה ממשובה ישראל שהם ראשונים לקילקול ולא ראו פורענות ללמוד ממנו ולשוב קרויין משובה יהודה שראו שגלו אלו ולא לקחו מוסר קרוין בגודה: