3:6ג׳:ו׳
1 א

משובה. נצחת ומוכחת בימי יאשיה המלך כשצוני להחזיר עשרת השבטים הראית אשר עשתה משובה ישראל השובבה אנבוזייא"ה בלעז:

2 ב

ישראל. עשרת השבטי':

3 ג

הולכה היא. בעודה על אדמתה קודם שגלתה בימי חזקיה עם הושע בן אלה:

4 ד

הולכה. היתה הולכת על כל הר גבוה:

5 ה

ותזני שם. לעכו"ם, ותזני כמו ותזן יו"ד יתירה: