3:5ג׳:ה׳
1 א

הנה דברת. בפיך לא נבוא עוד אליך ואותה הרעה תעשי ולא תתני לב לשוב ותוכל. ונצחת למרוד: