3:3ג׳:ג׳
1 א

ומלקוש. כמטר היורד בניסן על המלילות ועל הקשין ומלקוש טרדיו"א בלעז: