3:24ג׳:כ״ד
1 א

והבושת. עכו"ם שעסקנו בה כד"א וינזרו לבשת:

2 ב

אכלה את יגיע אבותינו. בעון עבודתה היה יגיענו לבז: