3:23ג׳:כ״ג
1 א

אכן לשקר. שמרנו מגבעות והמון הרים שעבדנו עכו"ם שם:

2 ב

אכן. באמת: