3:2ג׳:ב׳
1 א

שפים. יבלי מים לא שוגלת. ל' פלגש:

2 ב

ישבת להם. להיות נכונה לקראתם:

3 ג

כערבי. יושב אוהלים שהוא תמיד מצוי בחוץ במדברות ועל שם כך הוא קרוי ערבי ששוכן בערבה: