3:19ג׳:י״ט
1 א

ואנכי אמרתי. בלבי ולכן הנחלתים לאבותיכם:

2 ב

איך אשיתך בבני'. את עדתי ואומתי בתוך שאר בנים לפיכך ביררתי מנה יפה ואתן לך ארץ חמדה:

3 ג

צבי צבאות גוים. צביון כל צבאות גוים: