3:13ג׳:י״ג
1 א

פשעת. מרדת:

2 ב

ותפזרי את דרכיך. ל' זנות פיסוק רגלים למשכבי אשה: