3:12ג׳:י״ב
1 א

הלוך וקראת וגו'. הלוך כתרגומו אזיל ל' צווי כאן ציווהו לילך ולחזור עשרת השבטים בימי יאשיהו כמו שאמר למעלה שבימי יאשיהו נאמרה לו נבואה זו וחזרו מקצת מהן בשמונה עשרה ליאשיהו:

2 ב

צפונה. אל המקומות שגלו שם לאשור:

3 ג

פני. רוגזי כן ת"י: