3:1ג׳:א׳
1 א

לאמר הן ישלח וגו'. יש לי לומר שאין עוד את ראוי לי כי כן דרך המשלח את אשתו והלכה לה וגו':

2 ב

ואת זנית רעים רבים. עם אוהבים רבים ואעפ"כ שובי אלי ושוב אלי. כמו עשות ולשוב אלי אני עוסק בך: