29:8כ״ט:ח׳
1 א

ישיאו. ל' הסתה כמו הנחש השיאני (בראשית ג):