29:28כ״ט:כ״ח
1 א

כי על כן שלח. כי יש לך לגעור בו על אשר שלח אלינו בבל לאמר ארוכה היא גלותכם שם:

2 ב

על כן. כמו על אשר: