29:18כ״ט:י״ח
1 א

ולחרפה. שיחרפו אותם דשטרווי"ר בלע"ז וכן כל חרפה שבמקרא: