29:17כ״ט:י״ז
1 א

כתאנים השוערים. ל' שערוריה (הושע ו):